آواز

دفتر دوم «ردیف آوازی به روایت استاد کریمی» منتشر شد

/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%81-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

دفتر دوم «ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی» به همراه یک سی دی شامل دستگاه همایون، نوا و آواز بیات اصفهان با آوانویسی و اجرای نی سیامک جهانگیری منتشر شد. «سیامک جهانگیری» آهنگساز، نوازنده نی و مدرس دانشگاه در مورد این اثر گفت: مجموعه حاضر به عنوان کتاب دوم شامل دستگاه همایون، نوا و...