استاد امیرجاهد

استادموسیقی: نه فقط دانش آموز، بلکه هنرمندتربیت کنیم

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%8A%D9%85/

«مهدیه رضازاده» استاد موسیقی و ویولن نواز در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: امروز رعایت بهداشت و حفظ سلامت بچه هامون اولویت است؛ اما برای تمرين تاب آوري و حفظ روحيه و تضمين حراست از هنر همه يك ماموريت مشترك داريم اينكه در كنار تربيت اخلاقي و ارتقاء سطح دانش نسل آينده ايران هنرمند تربيت كنيم....