اشکانی

قدمت تربت حیدریه به دوره اشکانی و ساسانی باز می گردد

/%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%8A-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF/

مهدی فلاح مهنه سرپرست کاوش نجات بخشی محوطه دامسک تربت حیدریه می گوید: کاوش نجات بخشی حاکی است این محوطه به دوران تاریخی (اشکانی -ساسانی) تعلق دارد. فلاح مهنه اظهار کرد: در پی گزارش اعضای انجمن میراث فرهنگی روستای دامسک به یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان تربت حیدریه و کشف یک عدد خمره سفالی...