بانک گردشگری

صنایع دستی و پست بانک تفاهم نامه همکاری امضا می کنند

/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%8A-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/

معاون صنایع دستی کشور از انعقاد تفاهم نامه ای بین یکی از سایت های الکترونیک فروش صنایع دستی و پست بانک با حمایت و راهبری این معاونت در روزهای آینده خبر داد. سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی از سوم تا نهم شهریورماه با بیش از 500 غرفه در فضای هشت هزار مترمربع در محل دائمی نمایشگاه های بین...