بیستون

آغاز چهارمین جشنواره جهانی سنگنوردی در بیستون

/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86/

چها رمین جشنواره جهانی سنگنوردی در شهر تاریخی بیستون آغاز شد به گزارش عصر رویداد ،چهارمین جشنواره جهانی سنگنوردی با حضور مسئولانی از کرمانشاه و فدراسیون کوهنوردی در شهر تاریخی بیستون آغاز شد. در این جشنواره 100 صخره نورد داخلی و 20 صخره نورد خارجی به مدت پنج روز و تا سوم آبان با یکدیگر...