دو و میدانی

بانوی ایرانی مدال طلای پرتاب وزنه پارآسیایی را کسب کرد

/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/

«عشرت کردستانی» موفق به کسب مدال طلای ماده پرتاب وزنه بانوان بازی های پارااسیایی شد. در رقابت های دوومیدانی عصر امروز جمعه، در ماده پرتاب وزنه بانوان کلاس F56/57 عشرت کردستانی موفق به کسب مدال طلا شد. کردستانی در این ماده وزنه را 9 متر و 39 سانتی متر پرتاب کرد. کردستانی با این رکورد علاوه...