دیپلمات ها

جشنواره غذا و صنایع دستی همسران دیپلمات ها

/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7/

جشنواره غذا و صنایع دستی به همت انجمن همسران دیپلمات های وزارت امورخارجه به مدت دو روز برگزار شد. این جشنواره با مشارکت همسران سفرای خارجی مقیم تهران در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار شد.