زعفران

زعفران قاینات جهانی شد

/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%AF/

داوود شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: پس از کسب نشان ملی زعفران قاینات در سال گذشته، مهرماه امسال برند جهانی این محصول نیز به نام قاینات ثبت شد. داوود شهرکی به ایرنا گفته است: با پیگیری های انجام شده برای بومی سازی و معرفی ظرفیت های استان در داخل و خارج کشور، از سال...