شاملو

204 کتاب به جایزه شعر شاملو رسید

/204-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF/

دبیرخانه چهارمین دوره جایزه شعر «احمد شاملو» از افزایش استقبال شاعران از برگزاری این جایزه نسبت به دوره‌های قبلی خبر داد و اعلام کرد: 204 کتاب به این جایزه رسید. دبیرخانه چهارمین دوره جایزه شعر «احمد شاملو» اعلام کرد: امسال علاوه بر همکاری ناشران برای ارسال کتاب، تعداد زیادی از مجموعه های...