پاریس

نقاشی‌های اعتراضی به خیابان‌های پاریس رسید

/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF/

«بَنکسی» مجموعه‌ای جدید از نقاشی‌های خیابانی خود را با موضوع مهاجرت و فقر در پاریس ایجاد کرده که جذابیت فراوانی برای گردشگران و ساکنان شهر دارد. به گزارش ایسنا، این هنرمند خیابانی انگلیسی که هویت اصلی آن نامشخص است و برای خلق آثار گرافیتی روی دیوارهای شهرهای مختلف از لندن و نیویورک تا غزه...