کاروانسرا

کاروانسرای عبدالغفارخان بزرگترین کاروانسرای باستانی کشور

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/

کاروانسرای عبدالغفارخان (باغ شیخ) که به بزرگترین کاروانسرای باستانی کشور شهرت دارد، از زیباترین کاروانسراهای واقع در دشت فلات است. «باغ شیخ» روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ساوه است که در میان دو روستای «احمدآباد» و «طراز ناهید» قرار دارد. کاروانسرای عبدالغفارخان دارای یک حیاط مرکزی و...