کارون

آغاز برداشت چای قرمز در منطقه کارون

/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86/

برداشت محصول چای قرمز(حمرا) در شهرستان کارون شروع شد به گزارش عصر رویداد از ایرنا، برداشت محصول چای قرمز(حمرا) از منطقه علوه یکی از روستاهای بخش سویسه شهرستان کارون از اوایل آبان شروع شده و تا پایان ماه ادامه دارد. کاهش فشار خون، کنترل کلسترول ،افزایش آهن و مراقبت از کبد و کیسه صفرا از...